บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดทำยื่นแบบภาษีทุกประเภท จัดทำบัญชี In House บริการจัดทำเงินเดือน และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บริการจัดทำเงินเดือน

ให้บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน ผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและนำส่งกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน...

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชีและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน

     บริการตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชีของกิจการ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี