ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 จากเดิมได้มีการปรับลดเงินสมทบตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุดวันที่ 27 กันยายน 2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 33 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 โดยได้ทำการสรุปอัตราลดเงินสมทบทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างดังนี้

กรมสรรพากรออกประกาศขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55 เฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีประกาศเลื่อนการยื่นภาษีรูปแบบต่างๆ ออกไป รวมถึงการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของรอบปี 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563