ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรมสรรพากรออกประกาศขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.55 เฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการจากผลกระทบโควิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีประกาศเลื่อนการยื่นภาษีรูปแบบต่างๆ ออกไป รวมถึงการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาของรอบปี 2562 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563