บริการจัดทำเงินเดือน และ คำนวณเวลาทำงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำเงินเดือน

จุดเด่นบริการลดต้นทุน

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จากค่าจ้างและสวัสดิการ

ต่างๆของพนักงาน

 ประหยัดเวลา

ลดเวลาในการทำงาน

ของฝ่ายบุคคล และสามารถ

นำเวลาไปพัฒนางาน

ส่วนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น

 ถูกต้องเที่ยงตรง

ด้วยความเป็นมืออาชีพ

และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานที่ลูกค้าได้รับจึง

มีความถูกต้องครบถ้วน

 รักษาความลับ

การบริการของเราสร้างขึ้น

พร้อมกับความเชื่อมั่น

การรักษาความลับถึง

เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

 

การันตีคุณภาพการให้บริการและประโยชน์ที่จะได้รับ


ความเป็นมืออาชีพของเรา

- พนักงานได้รับการอบรมความรู้ที่ถูกต้องอยู่เสมอ

- เราเป็น Outsource ที่มีความชำนาญในวิชาชีพ

- ลูกค้าจะได้รับความถูกต้องในด้านการคำนวณและยื่นภาษี

 


เสริมศักยภาพงานบริหาร

-ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพเชิงลึกมากขึ้น

-ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายและงบประมาณของบริษัท

-สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ