รับทำบัญชี

รับทำบัญชี นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม บุคคลธรรมดา

บริการจัดทำบัญชี นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม บุคคลธรรมดา โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชีและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน

บริการตรวจสอบข้อมูลการจัดทำบัญชีของกิจการ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปข้อมูล

ให้คำปรึกษาการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน

บริการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบจัดวางระบบเอกสารทางบัญชี การเงิน ตลอดจนรายงานต่างๆ


ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

บริการตรวจนับสินค้าคงเหลือตามหลักการและกระบวนการขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและการคำนวณทางบัญชี

ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

บริการตรวจนับสินทรัพย์ถาวรเมื่อสิ้นงวด เพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ความมีอยู่จริงตรงกับที่บันทึกไว้ในบัญชี

วางระบบการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวร

บริการวางระบบควบคุมภายใน สำหรับสินทรัพย์ถาวร โดยมาตรฐานการควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือ 


วางระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ

บริการวางระบบควบคุมภายใน สำหรับสินค้าคงเหลือ โดยมาตรฐานการควบคุมภายในที่น่าเชื่อถือ 

ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์รูปแบบในการดำเนินธุรกิจ ทั้งสำหรับการเตรียมการเริ่มต้นธุรกิจ และดำเนินธุรกิจมาแล้ว


จัดทำคู่มือการปฎิบัติงานหน่วยงานบัญชีการเงิน

บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยงานบัญชีการเงิน ภายใต้แนวปฏิบัติที่เป็นระบบและสอดคล้องกับกิจการ

ออกแบบโครงสร้าง และจัดทำ Job Description หน่วยงานบัญชีการเงิน

บริการออกแบบโครงสร้าง และจัดทำ Job Description หน่วยงานบัญชีการเงิน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาระบบ


บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527