Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บทสัมภาษณ์พนักงานหลังผ่านการอบรมหัวข้อ "ติดปีกให้นักวิชาชีพบัญชี 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิชาชีพ"

บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานหลังผ่านการอบรม

บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดการอบรมเสริมความรู้พนักงานในหัวข้อ "ติดปีกให้นักวิชาชีพบัญชี 4.0 ด้วยเทคโนโลยีวิชาชีพ"

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานใหม่เรื่องเกียวกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ

บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดงานประชุม Management Meeting วันที่ 29 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเข้าเยี่ยมชมบริษัท วันที่ 25 มิถุนายน 2561

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงาน Company Trip นำพนักงานภายในบริษัทร่วมทำกิจกรรม CSR และกีฬาสีร่วมกัน