วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

>>วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กรณีที่มียอดแสดงมูลค่าตามบัญชี 1 บาท หรือสินทรัพย์นั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน

ตอบ ในการจัดทำบัญชีตามหลักการเกณฑ์คงค้าง การพิจารณาตัดค่าเสื่อมราคาถือเป็นรายการหนึ่งที่ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายจัดการในการพิจารณาเกี่ยวกับการประมาณการของมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ ซึ่งมักจะพบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี หรือกิจการที่ต้องจัดทำบัญชีมักมีแนวคิดในการคิดค่าเสื่อมราคาและเหลือมูลค่าสุดท้าย หลังจากหักค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวนเงิน 1 บาท ซึ่งจะทำให้มูลค่าสุดท้ายของสินทรัพย์ที่สะท้อนภาพนั้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้น เพราะหากพิจารณากันจริง ๆ การที่เครื่องจักร 1 เครื่อง ถูกคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการให้ประโยชน์ฯ แล้วมีราคาสุดท้ายปรากฎในงบการเงิน 1 บาท หากจะนำเครื่องจักรนี้ไปทำการขายซากทิ้ง ก็น่าจะมีมูลค่าที่มากกว่าราคาที่เหลืออยู่ ความจริงแล้วแนวคิดเหล่านี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เกิดจากการประมาณการจากเกณฑ์คิดค่าเสื่อมราคาเพื่อประโยชน์ในการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่า การพยายามที่จะสะท้อนภาพประมาณการที่ดีที่สุดเพื่อการนำไปสู่การรายงานทางการเงินต่อผู้ใช้งบการเงิน

การแก้ไขในทางบัญชีนั้น สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญของงวดก่อนโดยการปรับย้อนหลัง (Retrospective restatement) ในงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่หลังจากพบข้อผิดพลาด ด้วยการปรับงบการเงินในงวดก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบนั้นเสมือนว่าข้อผิดพลาดได้ถูกแก้ไขในงวดที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วการที่จะแก้ไขการคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อให้สะท้อนภาพที่ถูกต้องเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการทบทวนประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นการสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการแก้ไขข้อผิดพลาด แต่อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี หรือไม่สามารถระบุจำนวนเงินของผลกระทบที่เกิดจากข้อผิดพลาดได้ นั่นหมายความว่ากิจการจะต้องดำเนินการด้วยการเปลี่ยนทันทีนับจากวันแรกสุดที่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ  แต่นี่ไม่ใช่เหตุผลแรกและเหตุผลสุดท้ายที่จะตอบ กิจการควรใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทุกทางก่อนที่จะใช้เหตุผลนี้เป็นคำตอบสุดท้ายในการอ้างว่าทำไม่ได้

จากที่กล่าวมาจึงทำให้เห็นได้ว่าการพิจารณารายการเพื่อสะท้อนภาพเชิงเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของงบการเงิน การพิจารณาถึงอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และมูลค่าสุดท้ายที่จะได้รับเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานสำหรับนักบัญชี

 

 

โดย อาจารย์ธนพล สุขมั่นธรรม