บริษัทรับทำบัญชี บริษัทรับทำเงินเดือน บริการทำบัญชี บริการทำเงินเดือน ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร

บริการจัดทำเงินเดือน และ คำนวณเวลาทำงาน

บริษัทรับทำบัญชี บริษัทรับทำเงินเดือน บริการทำบัญชี บริการทำเงินเดือน ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร

จุดเด่นบริการลดต้นทุน

ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จากค่าจ้างและสวัสดิการ

ต่างๆของพนักงาน

 ประหยัดเวลา

ลดเวลาในการทำงาน

ของฝ่ายบุคคล และสามารถ

นำเวลาไปพัฒนางาน

ส่วนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น

 ถูกต้องเที่ยงตรง

ด้วยความเป็นมืออาชีพ

และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

งานที่ลูกค้าได้รับจึง

มีความถูกต้องครบถ้วน

 รักษาความลับ

การบริการของเราสร้างขึ้น

พร้อมกับความเชื่อมั่น

การรักษาความลับถึง

เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

 

การันตีคุณภาพการให้บริการและประโยชน์ที่จะได้รับ


ความเป็นมืออาชีพของเรา

- พนักงานได้รับการอบรมความรู้ที่ถูกต้องอยู่เสมอ

- เราเป็น Outsource ที่มีความชำนาญในวิชาชีพ

- ลูกค้าจะได้รับความถูกต้องในด้านการคำนวณและยื่นภาษี

 


เสริมศักยภาพงานบริหาร

-ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นภาพเชิงลึกมากขึ้น

-ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายและงบประมาณของบริษัท

-สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ