บริษัทฯ จัดอบรมภายในหัวข้อ "คู่มือสำนักงานบัญชีคุณภาพประจำปี 2565"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมคู่มือสำนักงานบัญชีคุณภาพครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง

     ในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ในหัวข้อ การวิเคราะห์บริบทขององค์กรสำนักงานบัญชีและการจัดการความเสี่ยง

 

 

     ในช่วงที่สองของการอบรม คุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล รองประธานกรรมการบริหารด้านวิชาชีพ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ในหัวข้อความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานบัญชีและข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี

 

 

    ในช่วงสุดท้ายของการอบรมคุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ รองประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ในหัวข้อ ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสำนักงานบัญชี แล้วกล่าวสรุปภาพรวมของงานอบรม คู่มือสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565