บริษัทจัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ปี 2565

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 ทางบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรได้ จัดทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2565 ในช่วงแรกจะเป็นการแนะนำโครงสร้างและแผนการทำงานของบริษัท โดยได้รับเกียรติจากคุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวเปิดงานและแนะนำการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกัน และวัฒนธรรมขององค์กร ให้กับน้องๆพนักงานใหม่ทุกท่าน

     สำหรับช่วงที่สอง คุณไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล หัวหน้าสำนักกรรมการบริหาร ได้แนะนำเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของบริษัท ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร และแจ้งวิธีการทำงานของแต่ละฝ่ายบริการบัญชี และบทบาทหน้าที่ของสำนักกรรมการบริหารในการทำงาน


     ช่วงสุดท้ายของการปฐมนิเทศ คุณ ปรัชญา วงศ์วารี ได้ทำการสรุปงานปฐมนิเทศพนักงานให้ประจำปี 2565 ให้น้องๆพนักงานใหม่ทุกท่าน