คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมประชุมและรับประทานอาหารกับ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมดุสิตธานี โดยการเข้าร่วมพบปะในครั้งนี้ ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมและผลักดันวิชาชีพบัญชีให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

 

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

คณะผู้บริหาร สำนักงาน ก.ล.ต.ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

 

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์