กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะนำด้านภาษีอากรผ่านสำนักงานบัญชีเพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ประเด็นความเสี่ยงจากการแนะนำด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการในช่วงที่ผ่านมา และแนวทางในการบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร รวมทั้งบทบาทของสำนักงานบัญชีต่อภาษีอากร เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทย ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร และถ่ายทอดผ่านระบบ Telepresence ให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศเข้ารับฟังพร้อมกัน

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า "กรมสรรพากรได้พัฒนา "ระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกำกับและตรวจสอบ (Risk Based Audit System : RBA)" เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดเลือกผู้เสียภาษีที่มีความเสี่ยงและเลือกใช้เครื่องมือตรวจสอบที่มีความเหมาะสมกับพฤติการณ์ของผู้เสียภาษี เพื่อให้มีความเป็นกลาง โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบนี้เป็นการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอกกรมสรรพากร มารวบรวมเพื่อประเมินความเสี่ยง แล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับผู้เสียภาษีแต่ละราย โดยในระยะแรกกรมสรรพากรจะเน้นการตรวจแนะนำโดยจะเชิญผู้ทำบัญชี/สำนักงานบัญชีเข้าร่วมฟังคำแนะนำด้วย เพื่อนำคำแนะนำไปปรับปรุงข้อผิดพลาด เนื่องจากผู้ทำบัญชีเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเมื่อระบบ National e-Payment มีความสมบูรณ์ บทบาทของสำนักงานบัญชีจะเปลี่ยนไปสู่การวิเคราะห์สารสนเทศทางบัญชี และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ สำนักงานบัญชีที่มีการปรับตัวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ตนเองได้มากขึ้น ปัจจุบันกรมสรรพากรได้พัฒนาระบบงานต่าง ๆ รองรับการทำงานของสำนักงานบัญชี เช่น การจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-receipt)

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับสำนักงานบัญชีที่มีพฤติกรรมจงใจบันทึกบัญชีโดยปกปิดข้อเท็จจริง สร้างรายจ่ายอันเป็นเท็จ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกหรือใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีไม่ถูกต้อง ตลอดจนการขอคืนภาษีเป็นเท็จ นอกจากจะถูกกรมสรรพากรดำเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาตาม พรบ.การบัญชี พ.ศ.2543 ด้วย ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก รวมถึงเป็นความผิดในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนการขึ้นทะเบียน"

สำหรับสำนักงานบัญชีที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี โทร. 02 272 8538 และ 02 272 9729 กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร โทร. 02 272 9100 และ 02 272 9173 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161


ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2680736