กรมบัญชีกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

         นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 ก.ย. 59) กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินสวัสดิการจากภาครัฐ ให้กับประชาชนโดยตรงตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำร่องการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบสวัสดิการสังคมตามโครงการ National e-Payment เป็นโครงการแรก ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดทำระบบการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถรองรับการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งนี้ได้มีการประสานความร่วมมือจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในด้านการจัดทำข้อมูล และกรมการปกครอง ในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้ตรงตัว ไม่ซ้ำซ้อน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิโดยตรง พร้อมกันทั่วประเทศ ในอัตราเดือนละ 400 บาท ให้ครบทุกคน ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน 

          สำหรับรอบแรกจะจ่ายพร้อมกัน ในวันที่ 9 กันยายน 2559 จำนวน 56,400 ราย เป็นเงินกว่า 22.6 ล้านบาท และจะจ่ายอีกครั้งในรอบสองภายในเดือนกันยายน 2559 ที่เหลืออีกจำนวน 18,000 คน เป็นเงินประมาณ 7.2 ล้านบาท เนื่องจากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขปรับปรุง และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จะได้รับเป็นเดือนละ 600 บาท จนเด็กอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์

          "นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้เตรียมการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งมีจำนวนกว่า 9 ล้านคน คาดว่าในเดือนมกราคม 2560 กรมบัญชีกลางจะสามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ของเทศบาลเมืองพัทยา จำนวนประมาณ 8,000 คน ผ่านระบบสวัสดิการสังคมได้ก่อนเป็นลำดับแรก" นายมนัสกล่าว

 

 

ขอขอบคุณที่มา : thaipr.net , กรมกิจการเด็กและเยาวชน