กระทรวงแรงงานพร้อมแล้วบริการหางานให้ผู้สูงอายุ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ และศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ซึ่งทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ จัดขึ้น รองรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดที่จะมาถึง และในอีก 15 ปีข้างหน้า คือ มีผู้สูงอายุมากกว่า 25% ของประชากรโดยรวม ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่จะได้ทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานผู้สูงอายุ เมื่อมีข้อมูลจำนวนความต้องการแล้ว กระทรวงแรงงาน จะได้จัดทำยุทธศาสตร์ และแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อรองรับและให้เกิดความคล่องตัว และครอบคลุมถึงระบบประกันสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการแยกประเภทงานผู้สูงอายุเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) งานแบบมีรายได้ ประกอบด้วยงานประจำ งานชั่วคราวหรือทำงานแบบสัญญาระยะสั้น งาน Part – Time งานรับไปทำที่บ้าน และงานที่ปรึกษา 2) งานแบบไม่มีรายได้ ได้แก่ งานอาสาสมัคร งานมูลนิธิ ที่ปรึกษาหน่วยงานการกุศล งานบำเพ็ญประโยชน์ งานที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากร/อาจารย์พิเศษ อีกทั้งจะได้บูรณาการกับส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรการจูงใจรองรับ อาทิ กระทรวงการคลังที่ได้กำหนดมาตรการลดภาษีให้กับสถานประกอบการที่จ้างผู้สูงอายุทำงาน โดยสามารถหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น

       นอกเหนือจากการเปิดศูนย์ฯ แล้ว ยังมีการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงวัย และนัดพบแรงงานจากบริษัทชั้นนำจาก ๒๒ บริษัท มีบริษัทรับสมัครงานผู้สูงอายุนำร่อง 2 บริษัท คือ บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานบริการลูกค้า และบริษัทบิซรีเซอร์ส จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถผู้บริหาร มีตำแหน่งงานว่าง 403 อัตรา ซึ่งในปีนี้มีผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนมาขอรับบริการจัดหางานทั้งสิ้น 420 คน สามารถบรรจุงานได้แล้ว 373 คน

 

 

ขอขอบคุณที่มา : ฐานเศรษฐกิจ