ครม.เห็นชอบแล้ว! "บุคคลธรรมดา" จดทะเบียน เป็น"นิติบุคคล"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล โดยจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให้กับบุคคลธรรมดาสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินใดๆให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครม.เห็นชอบ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

      นอกจากนี้ จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่ สำหรับรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี

      "การสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวนั้น มองว่า จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ง่าย และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 4,200 ล้านบาท และช่วยส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการใช้วิธีการหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น ขณะเดียวกันมาตรการดังกล่าวจะสามารถนำรายจ่ายอันเกิดจากการจดทะเบียนการจัดตั้ง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล รายจ่ายค่าบัญชีและสอบบัญชีมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี" นายกอบศักดิ์ กล่าว

      ทั้งนี้ สำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน เป็นการกำหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) คือเงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ และ (8) คือเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง หรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ที่มีอัตราการหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาที่สูงกว่า 60% ให้ลดเหลือ 60% สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

 

 

ขอขอบคุณที่มา : nationtv