การยื่นแบบ ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ตาม พรฎ. 595 ให้กรอกแบบ ภงด.51 ดังนี้ (ตามคำอธิบายวิธีการกรอกแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 ฉบับแก้ไข ก.ค. 2559)

 

   

 

    

 

ที่มา: สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย