สรรพากรเตือน! ยื่นภาษีครึ่งปี 59

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สรรพากรเตือน ยื่นภาษี     

       ตามที่ได้มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดแจ้งเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลัง โดยบริษัทฯ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการยื่นรายการและเสียภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาในการยื่นรายการในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายด้วย นั้น

       นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ที่ได้จดแจ้งระบบบัญชีเดียว ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรตามพระราชกำหนดฯ หากไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการแล้ว บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้น เพื่อให้การได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ ให้บริษัทฯ มายื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลาของการยื่นรายการสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เช่น

       1. กรณีบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) และปัจจุบันยังไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 (ซึ่งครบกำหนดเวลาการยื่นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559) ให้บริษัท มายื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยต้องเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย หรือ

       2. กรณีบริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน – 31 มีนาคมของปีถัดไป ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 แต่เนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559) หากบริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษีภายในวันดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560 โดยต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย”

       ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดได้จากคำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161

 

ที่มา: thansettakij