คลังประกาศปรับภาษีน้ำมันขึ้น 0.24-0.35 บาท/ลิตร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 134) ระบุว่า เพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ในประเภทที่ 01.01 ของตอนที่ 1 น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 133) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) (2) และ (5) ในประเภทที่ 01.05 ของตอนที่ 1 น้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมัน ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 95) ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 133) ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

 

ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และแบบคำขอที่ออกโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 126) ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ให้มีผลใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศกระทรวงการคลังนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และแบบคำขอที่ออกโดยประกาศกระทรวงการคลังนี้ใช้บังคับ 

 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 134) ประกอบด้วย 

 

ประเภทที่ 01.01 (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว ลดลงเหลือหน่วยละ 6.30 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) ลดลงเหลือหน่วยละ 6.30 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.670 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.040 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (6)น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 0.945 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท 

 

ประเภทที่ 01.05 (1) น้ำมันดีเซลที่มีกำมะถันเกินร้อยละ 0.005 ลดลงเหลือหน่วยละ 5.650 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน ร้อยละ 0.005 ลดลงเหลือหน่วยละ 5.650 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.650 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท 

 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศเดิม (ฉบับที่ 133) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 จะพบว่า อัตราภาษีสรรพสามิตจะปรับเพิ่มขึ้นทุกตัว ประกอบด้วย น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว เพิ่มขึ้น 0.30 บาท น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) เพิ่มขึ้น 0.30 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 เพิ่มขึ้น 0.27 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 เพิ่มขึ้น 0.24 บาท น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้น 0.045 บาท น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน ร้อยละ 0.005 เพิ่มขึ้น 0.35 บาท น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ฯ เพิ่มขึ้น 0.35 บาท 

 

โดยบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 133) ฉบับเดิมเมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ระบุว่า 

 

ประเภทที่ 01.01 (1) น้ำมันเบนซินชนิดไร้สารตะกั่ว ลดลงเหลือหน่วยละ 6.00 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (2) น้ำมันเบนซินนอกจาก(1) ลดลงเหลือหน่วยละ 6.00 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (4) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.40 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 4.80 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (6)น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 0.90 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท 

 

ประเภทที่ 01.05 (2) น้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน ร้อยละ 0.005 ลดลงเหลือหน่วยละ 5.35 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท (5) น้ำมันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด ลดลงเหลือหน่วยละ 5.35 บาท จากเดิมหน่วยละ 10 บาท       

 

 

ที่มา: bangkokbiznews