สลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อได้หรือไม่?

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อกล่าวถึงสลิปเงินเดือน (Pay Slip) หลายท่านอาจคุ้นชินกับเอกสารแสดงการจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน หากปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) เพื่อความสะดวกในการนำส่งข้อมูลทาง e-mail หรือผ่านระบบออนไลน์แบบ Employee Self-Service (ESS) นอกจากนี้การจัดทำ e-Pay Slip ยังช่วยป้องกันเอกสารสูญหายและลดการสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายต้นทุนกระดาษ ซึ่งพนักงานสามารถสั่งดาวน์โหลดและจัดพิมพ์เอกสารกระดาษได้จากทุกที่ ทุกเวลาตามความต้องการ

 

สลิปเงินเดือนคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?
     สลิปเงินเดือน คือ เอกสารที่บริษัทออกให้พนักงานเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือน หรืองวดการจ่ายตามข้อตกลงระหว่างกัน โดยสลิปเงินเดือนจะมีการแจกแจงรายละเอียด “ด้านรายรับ” เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ ค่าล่วงเวลา หรือรายรับอื่น และ “ด้านรายการหัก” เช่น ภาษีเงินได้ประจำเดือน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงเงินกู้ยืมและรายการค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งสลิปเงินเดือนจะสรุปจำนวนรายได้สุทธิประจำเดือนและข้อมูลสะสมที่เกี่ยวข้องของพนักงาน รวมถึงข้อมูลนิติบุคคลที่พนักงานสังกัด ทั้งนี้ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนประจำเดือนของพนักงานนี้จะเป็นเอกสารสำคัญสำหรับสถาบันการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาธุรกรรมสินเชื่อต่าง ๆ เช่น การทำบัตรเครดิต การขอสินเชื่อ การขอรีไฟแนนซ์ (Refinance)

สลิปเงินเดือนที่ดี ควรแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง?
1. ชื่อเอกสารที่ระบุว่าเป็นสลิปเงินเดือน (Pay Slip)
2. ชื่อบริษัท และวันเดือนปีที่จ่ายเงินเดือน
3. ชื่อ-นามสกุล รหัส แผนก ตำแหน่ง ของพนักงาน
4. รายละเอียดรายรับ รายการหัก และรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับประจำเดือน
5. รายละเอียดรายการสะสมของรายได้ ภาษีเงินได้ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

เอกสารสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) สามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อขอสินเชื่อได้หรือไม่?
     การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นสิทธิของสถาบันการเงินและเบื้องต้นพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร ทั้งด้านรายได้ขั้นต่ำ ด้านอายุ และด้านอายุงาน โดยต้องใช้เอกสารแสดงตัวตน คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี) และเอกสารยืนยันรายได้ คือ สลิปเงินเดือน ทั้งนี้ เอกสารสลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) เมื่อถูกจัดพิมพ์ใส่กระดาษก็สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันรายได้สำหรับการสมัครขอสินเชื่อ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1

 

รูปภาพที่ 1: การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อขั้นต้น
ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย
แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.kasikornbank.com/th/personal/Documents/salesheet/SaleSheet-K-PersonalLoan-th.pdf


     นอกจากการพิจารณาเอกสารยืนยันรายได้ขั้นต้นอย่างสลิปเงินเดือน สถาบันการเงินยังพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมอีกหลายด้าน เช่น
1. คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ หรือประวัติการเงิน (เครดิตบูโร)
2. ความสามารถในการจ่ายหนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินสินเชื่อที่ขอสมัคร
3. หลักประกันที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อ หากผู้สมัครไม่สามารถชำระหนี้ได้ในอนาคต
4. เงินทุน หรือเงินเก็บ ของผู้สมัครเป็นหนึ่งในปัจจัยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
5. ปัจจัยภายนอก อย่างสภาวะเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโรค การจลาจล มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ

     ทั้งนี้ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด มีบริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจรและจัดทำสลิปเงินเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Pay Slip) แก่พนักงานของลูกค้า การนำส่ง e-Pay Slip จะส่งผ่านช่องทางอีเมลหรือผ่านระบบออนไลน์ของธรรมนิติ ซึ่งองค์กรที่สนใจในรายละเอียดงานบริการสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชนิดา ทองเย็น ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02 596 0500 (ต่อ 328) หรือ email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.