กรมตรวจฯพัฒนาโปรแกรมบัญชี เสริมศักยภาพ'สหกรณ์'ครบวงจร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บริการติดตั้งแก่สหกรณ์ สำหรับเป็นเครื่องมือการบันทึกบัญชีที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว มีระบบการควบคุมภายในที่ดี อันจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกรมได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร Version ใหม่ๆ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้ครอบคลุมและครบถ้วน และให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานให้บริการสมาชิกได้อย่างรวดเร็วแบบ One Stop Service

นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ อาทิ การใช้งานของระบบตรวจสอบฐานข้อมูลระบบเงินให้กู้ ระบบสมาชิกและหุ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการโปรแกรมแก่สหกรณ์ได้ ส่งผลให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการควบคุม ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การอบรมจะจัดขึ้น 3 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด รวม 97 คน โดยจัดอบรมตลอดเดือนมกราคม 2561 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

 - แหล่งที่มา : แนวหน้า ออนไลน์