กรมบัญชีกลาง แจงหน่วยงานรัฐสามารถซื้อยางพาราจาก กยท.ได้ไม่ขัดกม.จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า ตามที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานข้อมูลการใช้ยางพาราตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อย ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สนามกีฬาทั่วประเทศ หลังจากได้หารือร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐในพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะสามารถกำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องใช้น้ำยางพาราที่ซื้อจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เท่านั้น จะเป็นการขัดกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่อย่างไรแล้ว พบว่า สามารถกำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างได้

โดยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 บัญญัติว่า "การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคำนึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์ นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้"

หนังสือแจ้งของกรมบัญชีกลาง ระบุว่า ดังนั้น การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณลักษณะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดจ้างครั้งนั้นได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงถนน สนามกีฬา และมีความจำเป็น ต้องกำหนดแอสฟัลด์คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นแอสฟัลด์คอนกรีตที่มียางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เป็นส่วนผสม

“โดยยางพาราผสมแอสฟัลด์คอนกรีต ลักษณะดังกล่าว มีบริษัทที่ผลิตได้ จำนวน 8 บริษัท และการรับติดตั้งปูสระน้ำจากน้ำยางพารา มีบริษัทที่รับติดตั้งจำนวนประมาณ 9 บริษัท จึงมิใช่เป็นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงกับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ"

ดังนั้น หากกระทรวงมหาดไทย จะกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้าง หรือปรับปรุงถนน สนามกีฬา โดยมีความจำเป็น จะต้องกำหนดที่มาของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อมาใช้ในการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพารา ที่ชื้อจาก กยท. หรือที่ได้รับรองจาก กยท. ว่าได้ชื้อน้ำยางพารา จากเกษตรกรโดยตรงตามข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทย ได้ให้มาดังกล่าว ก็ถือเป็นดุลพินิจของหน่วยงาน ที่จะกำหนดได้ตามความต้องการ

 

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com