กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF

&nbsp

RMF ย่อมาจากคำว่า “Retirement Mutual Fund” หรือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนรวมประเภทส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สำหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และ มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตามช่วงอายุของผู้ลงทุนตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำถึงความเสี่ยงสูง

&nbsp

ซึ่ง RMF ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การลงทุนเช่นกัน โดยเพิ่มเติมจากคำว่า “เงินได้” เป็นคำว่า “ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท” เมื่อรวมกับกองทุนอื่นๆ ดังนี้

• เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund)

• กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

• ประกันชีวิตชนิดบำนาญ

• กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อติดต่อกันทุกปี นอกจากนั้นยังต้องถือไว้เกินกว่า 5 ปี และมีอายุเกิน 55 ปี ถึงจะสามารถขายได้

&nbsp

RFM เหมาะสมกับใคร ?

• เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ เช่น คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่มีสวัสดิการ ดังกล่าวแล้วแต่มีความประสงค์ที่จะออมเพิ่ม

&nbsp

&nbsp