ครม.ไฟเขียวปิดประเทศช้อปปิ้งลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่นบาทนาน 23 วัน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี "ช้อปช่วยชาติ" นาน 23 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย-3 ธ.ค.60 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท คาดรัฐบาลเสียรายได้ 2,000 ล้านบาท

 

     ครม.ไฟเขียวปิดประเทศช้อปปิ้งลดหย่อนภาษี 1.5 หมื่นบาทนาน 23 วัน

 

     วันนี้ (7 พ.ย.60) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี เช่น ช้อปช่วยชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย-3 ธ.ค.60 หรือประมาณ 23 วัน สามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท คาดรัฐบาลเสียรายได้ 2,000 ล้านบาท แต่สามารถกระตุ้นใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

     ทั้งนี้ หลักการกำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย.60 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.60 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

 

     สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แต่สินค้านั้น ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ และการบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการจ่ายค่าที่พัก ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

 

ขอขอบคุณที่มา - PPTV