กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF

 

ซึ่ง LTF ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การลงทุนอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เพิ่มเติมจากคำว่า “เงินได้” เป็นคำว่า “ผู้มีเงินได้สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เป็นจำนวนเงินสูงสุดถึง 500,000 บาท”

อีกทั้ง ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา สำหรับการซื้อ LTF ที่จากเดิมกำหนดสิ้นสุดการลดหย่อนในปี 59 ให้ขยายเวลาออกไปอีก 3 ปี และได้ปรับเงื่อนไขการถือครองหน่วยลงทุนเพิ่มเป็น 7 ปี ปฎิทิน จึงจะสามารถขายได้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

LTF เหมาะสมกับใครบ้าง?

• บุคคลที่มีรายได้และต้องเสียภาษี • มีเป้าหมายในการลงทุน เช่น สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ลดหย่อนภาษีสร้างวินัยการลงทุน

• ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นได้