ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สำหรับบทความนี้ จะเป็นบทความเกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครับ ซึ่งผมจะพาทุกท่านไปค้นหาความจริง (แหม่.. ว่าเข้าไปนั่น) กับรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50) รอบบัญชีปี 2559 กันอีกครั้ง ว่ามีรายการไหนที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเราได้บ้าง เอาล่ะครับ เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ

 หลังจากที่ทางสภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศระเบียบสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) พ.ศ. 2559 นักบัญชีหลายท่านคงได้ยินคำว่า "นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน หรือ ASEAN CPA" มากขึ้น เราทำความรู้จัก ASEAN CPA รวมไปถึงคุณสมบัตินักบัญชีวิชาชีพอาเซียน ขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA

การตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เป็นอำนาจเจ้าพนักงานประเมินและพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์ที่กฎหมายประมวลรัษฎากร เพื่อสอบยันให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติหน้าที่ภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กฎหมายกำหนด

เตรียมรับมือมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

จะเห็นว่ามีนโยบายภาษีใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปี 2560 นี้มากมาย โดยหนึ่งในเรื่องที่เราเห็นได้ชัด นั่นคือ มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทีมีการเปลี่ยนแปลงคร้งใหญ่ โดยในส่วนของบุคคลธรรมดานั้น มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ นั่นคือ 

อะไรบ้างคือปัญหาที่ท่านจะพบในการนำส่งงบการเงิน e-Filing

วันที่ 10 พ.ค. 2560 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้เเก่บุคคลธรรมดาเเละบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในบางกรณี

ลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี

ข่าวดี!สำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้จากการจ้างงานหรือจากตำแหน่งหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือรับเป็นงานๆ ไปและต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะนี้ได้มีการออกกฎหมายเพิ่มอัตราและวงเงินในการหักค่าใช้จ่ายเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบางกรณี

รัฐบาลไทยจัดเก็บภาษีจากธุรกิจการค้า (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

e-Registration

ช่วงปิดงบกับการเปลี่ยนแปลง ประกาศยกเลิกแบบเดิม เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (ในประกาศสำนักงานทะเบียนฯ ) และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ออกประกาศให้นิติบุคคลติดตั้งเครื่องรูดบัตร หวังเพิ่มความคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจ สำหรับการจ่ายเงินของผู้รับบริการต่างๆ

ภงด.50

กรอกแบบ ภงด.50 ยังไงกรณี SME ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว(กรณีไม่มีขาดทุนทางภาษียกมา)

e registration

ตั้งบริษัทใหม่ สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ง่ายมาก สะดวกยิ่งขึ้น

ถึงวันนี้ “เครือธรรมนิติ” เตรียมพร้อมที่จะก้าวผ่านปีที่ 70 ไปสู่ 100 ปี ในเส้นทางวิชาชีพและการบริหารในรุ่นที่ 3 ซึ่ง ‘ดุลยทัศน์ พืชมงคล’ หนึ่งในกรรมการจัดการของเครือธรรมนิติ

6 เรื่องสำคัญที่ควรรู้ หลังหมดเขตยื่นภาษีเงินได้ปี 2559

วันที่ 10 เม.ย. 2560 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 เป็นวันสุดท้าย วันนี้เราจะแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ “คนที่ยื่นภาษีไปแล้ว” กับ “คนที่ยังไม่ยื่นภาษี” คนทั้งสองกลุ่มนั้นมีเรื่องที่ต้องรู้ที่แตกต่างกันไปคนละ 3 ข้อ ดังนี้

การปรับปรุงกฎหมาย “ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความสามารถของผู้เสียภาษี อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ… 

ครม.ไฟเขียวแล้ว คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ขาดส่งสมทบจนถูกตัดสิทธิรวมกว่า 9.3 แสนคน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนาม MOU กับกรมสรรพากร เปลี่ยนวิธีชำระอากรแสตมป์ จากเดิมที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องซื้อมาติดบนเอกสาร เป็นจ่ายเงินสดต่อนายทะเบียนได้เลย

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่ การกำหนดอัตราจัดเก็บภาษี