ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

สังคมปลอดเงินสด (Cashless society)

โดย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน กสทช. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนประชากรกว่า 40% บนโลกใบนี้ที่กำลังออนไลน์ ด้วยจำนวนสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคจึงพึ่งพาอินเตอร์เน็ตในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นนับตั้งแต่การเชื่อมโยงกับเพื่อนๆและครอบครัวตลอดจนการซื้อของและทำธุรกรรมทางธนาคาร

ตัวอย่างการวางแผนภาษีและการคำนวณภาษี

สำหรับบทความนี้ คุณ TAXBugnoms แห่ง เว็บไซต์ Aommoney ได้พาทุกท่านกลับไปยังจุดตั้งต้น อย่างเรื่องของ 'การคำนวณภาษี' "วิธีคำนวณภาษี" นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งตัวอย่างในวันนี้มาจาก คอร๋สการเงินสุดฮอตอย่าง Money Literacy ที่จัดขึ้นมามากกว่า 10 ครั้งทั่วประเทศไทย

บริการหางานให้ผู้สูงอายุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ และศูนย์ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอายุ เพื่อทราบความต้องการของสถานประกอบการในการจ้างงานผู้สูงอายุ พร้อมกำหนดยุทธศาสตร์ การแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และครอบคลุมถึงระบบประกันสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด

บุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบุคคลธรรมดาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นำรายจ่ายจัดตั้งบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ใน 5 รอบบัญชี คาดรัฐเก็บภาษีเพิ่ม 4.2 พันล้านบาท

การยื่นแบบ ภงด.51

การยื่นแบบ ภงด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจ SMEs ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในรอบปี 2559 

ลดภาษีเครื่องสำอางค์

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย-สมาคมศูนย์การค้าไทย-แบรนด์หรู แท็กทีมพบ "คลัง" ขอลดภาษีนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย เล็งนำร่องสินค้ากลุ่ม "เครื่องสำอาง-น้ำหอม" ลุ้นปรับภาษีเหลือ 0% 

เมืองการค้าปลอดภาษี

กระทรวงการคลัง จ่อชง ครม. ตั้งเมืองการค้าปลอดภาษี พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ให้ผู้ประกอบการซื้อขายในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเสรี หวังส่งเสริมการค้าชายแดน...

ยืดเวลาชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน

"ประยุทธ์" สั่ง "มาตรการ44" ยืดเวลาชําระภาษีเงินได้นิติบุคคล 31ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๕/๒๕๕๙ เรื่อง การขยายกําหนดเวลาการยื่นรายการชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง ทางเลือกสำหรับบัญชีเงินฉุกเฉิน

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน เราจะเห็นป้ายใดป้ายหนึ่งในทุกๆสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ผับ ฯลฯ ซึ่งป้ายเหล่านี้จะช่วยบอกทางออกพิเศษให้เราในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เรื่องการเงินก็เช่นกัน ในบางจังหวะที่ชีวิตเราสะดุดล้มลง เช่น ตกงานกะทันหัน อุบัติเหตุ ฯลฯ ก็จะมีเงินบางส่วนที่จะเข้ามาช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นออกมาได้ นั่นคือ เงินฉุกเฉิน

"ฟินเทค” พลิกโฉมบริการการเงิน

นาทีนี้เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนเรียบร้อยแล้ว ในหลากหลายรูปแบบ และอีกไม่นาน “ฟินเทค” หรือ  ไฟแนนเชียล เทคโนโลยี (Financial Technology)จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้น

10 คำถามไขข้อข้องใจ บริการพร้อมเพย์ PromptPay

พร้อมเพย์ PromptPay คืออะไร ทำอย่างไร ดีหรือไม่ วันนี้เรามาไขข้อสงสัย เกี่ยวกับบริการ พร้อมเพย์ กับ 10 คำถามที่ควรรู้กันเลย

“คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 “คลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมจับมือ 3 แบงก์รัฐเปิดรับลงทะเบียน ลั่นต้องการให้ รบ.มีข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม และเป็นความลับ ไม่มีการเอาไปทำอะไรทั้งสิ้น

สภาวิชาชีพบัญชียันบริษัทประกันชีวิตแข็งแกร่ง แต่ต้องลงบัญชีให้ถูกต้องตามเกณฑ์ใหม่

เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ที่ไม่ยื่นภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนดให้ยื่นรายการก่อนพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ของปี 2559

"อภิศักดิ์" ลงนามประกาศกระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันทุกชนิด 0.24-0.35 บาท/ลิตร

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสังคมผู้สูงอายุ กรมสรรพากรเตรียมเสนอมาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานของภาคเอกชนให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

การอุทธรณ์ภาษีอากร เป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างหนึ่งที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ถูกประเมินภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินที่ผู้ถูกประเมินภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยกรมสรรพากร (Doing Business)