ใกล้สิ้นสุดการยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี จะหมดเวลายื่นแบบช่วงต้นเดือนตุลาคม 2561 นี้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการยื่นแบบแล้วนะครับ

อย่างที่ทราบกันดีนะครับ ผู้มีเงินได้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561 มีกำหนดยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยจะสิ้นสุดการยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสามารถยื่นแบบผ่านทางงระบบอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ได้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 94 คือ ผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ (แพทย์ วิศวกร นักบัญชี นักกฎหมาย ฯลฯ) เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ การประกอบธุรกิจ เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขาย อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งทางการค้าหรือหากำไร และการพาณิชย์อื่นๆ รวมทั้งนักแสดงสาธารณะ เป็นต้น

โดยมีวิธีในการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปีมีวิธีคำนวณ ดังนี้

วิธีที่ 1. นำรายได้ที่ได้รับตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2561 มารวมคำนวณภาษี
(เงินได้มกราคม - มิถุนายน 2561) - (ค่าใช้จ่าย) - (ค่าลดหย่อน) = (เงินได้สุทธิ) * (อัตราภาษี) = (ภาษีที่ต้องชำระ)

วิธีที่ 1. เงินได้ มกราคม - มิถุนายน * 0.005 = ภาษีที่ต้องจ่าย

**** การใช้วิธีที่1 และวิธีที่ 2 โดยให้ชำระภาษีจากวิธีที่มีภาษีจ่ายมากกว่า ****

ดังนั้นเราทุกท่านควรจะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และทางอินเตอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 กันนะครับ


รายละเอียดเพิ่มเติม : www.rd.go.th