ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กระทรวงพาณิชย์ เผย อียูออกระเบียบปรับปรุงรายการสินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษี/โควตา เพิ่มเติมฉบับใหม่

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว,กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สมัชชาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางวอนนายกฯประสานจีนขยายเวลายกเว้นภาษียางคอมปาวด์“

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รองโฆษกฯ เผยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตาม พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557 

กรมสรรพากร ร่วมมือกับ ป.ป.ท. ให้บริการคัดค้นส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า กรมสรรพากรมีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ปัจจุบันมีรายการลดหย่อนกว่า 20 รายการ อาทิ ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ค่าเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงดูบิดามารดา ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ค่าประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยบ้าน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ค่าบริจาคต่างๆ ซึ่งรวมแล้วมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ได้ยินข่าวนี้ถึงกับตาโตเลยทีเดียวกับ จะไม่ให้ตื่นตระหนกตกใจได้อย่างไรครับ ตั้งแต่สมัยเรียนร่วม 20 ปี เกณฑ์ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างรายการหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาตามมาตรา40(1)และ(2) ที่อนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายได้ ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 

ภาษีมรดกที่มีการถกเถียงมาช้านานว่ามีความจำเป็นและสมควรที่จะจัดเก็บหรือไม่ ? เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรอประกาศ

อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมเตรียมเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ต่ออายุการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% ออก ไปอีก 1 ปี จากที่หมดอายุวันที่ 30 ก.ย.58 เป็นวันที่ 30 ก.ย.59 

"สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” ได้แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิคการให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ"

นายธีรชาติ จิรจรัสพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต เปิดเผยว่า

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายบัมบัง โบรดโจนโกโร รัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียเปิดเผยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนว่า อินโดนีเซียจะยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่ โดยยกเว้นเพียงแค่ รถยนต์หรู เรือ ปืน และอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อกระตุ้นการบริโภคในครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่การเติบโตหยุดชะงัก 

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรกำลังพิจารณารายละเอียดของแนวทางการนำใบกำกับภาษีมาชิงรางวัล  เมื่อสรุปแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมฯจะต้องขอทำเรื่องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการออกรางวัลของส่วนราชการด้วย นอกจากนี้ กรมฯ ยังต้องทำเรื่องของบประมาณ เพื่อดำเนินการในเรื่องกล่าวด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเบื้องต้นน่าจะเริ่มได้ช่วงต้นปีงบประมาณ 2559

 “สรรพากร” ส่อโคม่า รีดภาษี 7 เดือนแรกยังต่ำกว่าเป้าถึง 4 หมื่นล้าน คาดทั้งปีจะต่ำกว่าเป้าไม่เกิน 1.6 แสนล้าน 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ว่า ทาง พศ.ได้รายงานผลการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นว่า จากแนวทางปฏิรูปพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

สวัสดีครับ หลังจากที่ได้มีการอธิบายถึงประเด็นภาษีพระภิกษุ ไปแล้วถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ใช้ในการพิจารณา และทิ้งท้ายเรื่องกิจกรรมเชิงพุทธพาณิชย์ เอาไว้ วันนี้ขอหยิบเรื่องนี้มาอธิบายกันให้เข้าใจถึงภาระภาษีกันสักหน่อย ลองมาทำความเข้าใจร่วมกันนะครับ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิค “บิ๊กอ๊อด” พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 โดย พลเอกยุทธศักดิ์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา