การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

        ตามประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี โดยสรุปใจความสำคัญให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ภายใน 1 ปี ให้ได้ 12 ชั่วโมง ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง คือต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง นั่นเอง

        ภายหลังจากที่ผู้ทำบัญชีอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแล้วจะต้องแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทินและจะต้องเก็บรักษาหลักฐานการอบรม (หนังสือรับรองการอบรม)ไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

สามารถติดตามข่าวสารการอบรม CPD ได้ที่ www.dst.co.th

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด www.dha.co.th

โทร: 02-578-8080 ต่อ 228, 229