กรมพัฒน์ฯ จัดมอบประกาศเกียรติคุณธุรกิจบริการ 132 ราย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการปี 2558

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ โดยในจำนวนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธุรกิจต้นแบบ Best Practice จำนวน 25 ราย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ธุรกิจรายอื่นในอนาคต และกรมฯ พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจในสาขาอื่นๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดงาน "ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ” ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจบริการใน 5 สาขา ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร-ภัตตาคาร และการบริการที่พัก ซึ่งธุรกิจภาคบริการเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความเข้มแข็งได้ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจภาคบริการ จึงเร่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเลือกธุรกิจบริการที่อยู่ในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรี (Priority Sectors) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Services) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และส่วนใหญ่เป็น SME ที่ยังต้องการการส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้มีคุณภาพ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ในปี 2558 กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจขึ้น โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจมาเป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คจุดแข็ง จุดอ่อนของธุรกิจ สามารถวัดระดับคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง โดยกรมฯ ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก แบบ On the job Training ณ สถานประกอบการของผู้เข้าร่วมโครงการที่พร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงหรือสร้างกระบวนงานต่างๆ ของตนให้มีคุณภาพ และเป็นระบบที่สามารถติดตามประเมินผลได้”

การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมแล้ว ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา ประธานกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

ที่มา-กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ