กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการรับงบการเงินรูปแบบเอกสาร พร้อมดันนิติบุคคลให้ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 100% ภายในปี 2559

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกเลิกการรับงบการเงินรูปแบบเอกสาร พร้อมดันนิติบุคคลให้ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 100% ภายในปี 2559


นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 31 พ.ค.59 แต่สำหรับ "รายที่ยังไม่พร้อม"ยื่นจบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นงบการเงินแบบเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหนายกำหนดและต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งภายใน 30 วัน

 

ตัวอย่าง กรณีงบการเงินรอบปี 31 ธ.ค. 58 เลือกนำส่งใด้ 2 วิธี คีอ

รายที่พร้อม : นำส่งด้วยร:บน e-Filing ภายใน 31 พ.ค. 59

รายที่ไม่พร้อม: นำส่งแบบเอกสาร ภายใน 31 พ.ค. 59 และ นำส่งด้วยระบบ e-Filing ภายใน 30 มิ.ย. 59 

 

ภายใน 30 ก.ย. 58 นิติบุคคลทุกรายต้องสมัครขอรับรหัสผู้ใซังาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะอำนวยความสะดวกในการจัดทำขัอมูลงบการเงินรอบปี 2557 โดยให้กรอกเฉพาะข้อมูลงบการเงินปี 2558 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยติดต่อที่สายด่วน 1570 หรีอโทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 4376-77,0 2547 4390-91, 0 2547 5978 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ขั้นตอนสมัครขอรับ Username & Password สำหรับนำส่งงบการเงินในระบบ DBD e-Filing <ดาวน์โหลด>

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.๒๕๕๘ <ดาวน์โหลด>