บทลงโทษสำหรับนักบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          พาดหัวอย่างน่าตระหนกตกใจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องทราบและพึงระมัดระวัง เพราะหากผิดพลาดไปแล้วจะกระทบกับวิชาชีพ อีกทั้งบทลงโทษที่มีทั้งปรับและจำคุกครับ ฉบับนี้ Mr.CPD จึงหยิบยกประเด็นที่สำคัญๆ และใกล้ตัวมากที่สุดเป็นเคส มาเล่าสู่กันฟังครับ

 

1.ผู้ทำบัญชี

          การดำเนินการ บริษัทจะต้องจัดให้มีผู้ทำต่อบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ควบคุมดูแล ผู้ทำบัญชี ให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรงต่อความเป็นจริง หากไม่ปฏิบัติตาม

บทลงโทษ : ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

2.การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

          การดำเนินการ ผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องภายใน 1 ปี ต้องอบรมทั้งสิ้น 12 ชม. โดยจะแบ่งเป็นวิชาบัญชี 6 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือจะเป็นชั่วโมงอื่นๆ หรือชั่วโมงบัญชีก็ได้ หากไม่ปฏิบัติตาม

บทลงโทษ : ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

3.การต่ออายุหรือสมัครสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี

          การดำเนินการ ผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชีด้วย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี 2547 โดยจะต้องต่ออายุสมาชิกภาพทุกๆ ปี เพื่อรักษาสิทธิการเป็นผู้ทำบัญชี หากไม่ปฏิบัติตาม

บทลงโทษ : สิ้นสภาพการเป็นผู้ทำบัญชี

 

4.การทำบัญชี

          การดำเนินการ จะต้องจัดให้มีการทำบัญชีและการทำบัญชีจะต้องครบถ้วนถูกต้อง ตามที่อธิบดีประกาศกำหนดเกี่ยวกับชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่มีต้องมีในการลงบัญชี ระยะเวลาที่ต้องมีในบัญชี เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี หากไม่ปฏิบัติตาม

บทลงโทษ :

 • โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

5.เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

          การดำเนินการ

 • จัดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่ บันทึก หนังสือหรือเอกสารใดๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการบัญชี
 • ส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบสำคัญจ่าย ฯลฯ ให้ครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นสามารถแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี

บทลงโทษ :

 • มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 

6.ปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน

          การดำเนินการ

 • ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่เริ่มต้นบัญชีและปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
 • จัดทำงบการเงินโดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีกำหนด
 • จัดทำงบการเงินโดยตรวจสอบและได้รับความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บทลงโทษ :

 • มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
 • ปรับไม่เกินห้าพันบาท
 • ปรับไม่เกินสองเหมื่นบาท

 

7.ยื่นงบการเงิน

          การดำเนินการ

 • ยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ยื่นงบการเกินภายใน 5 เดือนนับแต่ปิดบัญชี
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 • กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 • บริษัทจำกัด>
 • บริษัทมหาชน ต้องยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่

 

บทลงโทษ : มีโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

 

8.เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี

 • เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่ทำการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำการผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำ
 • เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี
 • นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ บุคคลธรรมดาตามประเภทที่กำหนดให้ทำบัญชี เมื่อเลิกประกอบธุรกิจต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ

บทลงโทษ : ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : วารสาร CPD & Account ฉบับเดือนกันยายน 2558 (คอลัมน์ MR.CPD:CPD NEWS: บัญชี)