กรมพัฒน์ฯ ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลในเขตกรุงเทพฯ ที่ไม่ส่งงบการเงิน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 10,000 ราย ออกจากทะเบียน เนื่องจากไม่ได้ส่งงบการเงินต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี และหรือไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย ส่งผลให้นิติบุคคลเหล่านี้สิ้นสภาพไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อีกต่อไป เตือน!!! ประชาชนให้ระวัง หวั่นนำชื่อมาแอบอ้างหลอกลวงต้มตุ๋น


น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ จะทำการปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยขณะนี้มีนิติบุคคลจำนวน 10,615 ราย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ได้นำส่งงบการเงินเป็นเวลาถึง 3 ปีติดต่อกัน หรือเลิกกิจการแล้วแต่ไม่ยื่นชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ ทำให้การยื่นจดทะเบียนเลิกยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายส่งผลให้ฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมฯ ที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ และกติกาของกฎหมายออกจากฐานข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลอย่างถาวร

"การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจให้มีความถูกต้อง เพราะนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว มีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปียื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินกิจการ แต่มีนิติบุคคลจำนวนไม่น้อยที่จดทะเบียนจัดตั้งและดำเนินกิจการแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้ต้องเลิกกิจการ จึงไม่นำส่งงบการเงิน หรือบางราย ไม่มีที่ตั้งสำนักงานตามที่ยื่นขอจดทะเบียน หรือบางรายจดทะเบียนเลิกกิจการแต่ไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีตามกฎหมายส่งผลให้ชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ยังมีสภาพคงอยู่ในระบบฐานข้อมูลของกรมฯ โดยข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และประชาชน หรือผู้ร่วมค้า ร่วมลงทุน อาจเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตหลอกลวงสภาพอันแท้จริง ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน กรมฯ ในฐานะเป็นนายทะเบียนตามกฎหมาย มีอำนาจถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ทิ้งร้าง หรือเลิกไปแล้ว จึงได้ดำเนินการประกาศจะขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 10,615 ราย ไว้บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำให้ประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะติดต่อหรือทำธุรกิจกับนิติบุคคลรายใดก็ตาม ควรตรวจสอบสถานภาพของ นิติบุคคลนั้นๆ ก่อนว่ามีอยู่จริงหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจ และเป็นการป้องกันปัญหาการแอบอ้าง หลอกลวง หรือต้มตุ๋น โดยสามารถตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลได้ 3 ช่องทาง 1) สายด่วน 1570 2) www.dbd.go.th (คลังข้อมูลธุรกิจ) และ3) ดาวน์โหลด Application ‘DBD e- Service’

 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า