ด่วน!! คำแนะนำการแจ้งการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

 

          สวัสดีครับ ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้มีการวางกฎเกณฑ์การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ซึ่งกำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องมีชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ปีละ 12 ชั่วโมง โดยเป็นชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และที่เหลือเป็นชั่วโมงอื่น ๆ ส่วนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะต้องมีชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องฯ ปีละ 18 ชั่วโมง โดยมีชั่วโมงบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และเนื้อหาด้านอื่นตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) โดยภายหลังจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแล้ว ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีจะต้องแจ้งการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ ดังนี้

 

ผู้ทำบัญชี

          สามารถแจ้งได้ที่ www.dbd.go.th ผ่านเมนู e-accountant หรือแจ้งได้ที่ www.fap.or.th ผ่านเมนูบริการออนไลน์ โดยขั้นตอนการการดำเนินการจะเป็นดังนี้ครับ

 

          1. ในวันที่ผู้ทำบัญชีเข้ารับการอบรมจะต้องตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งตรวจสอบเลขรหัสบัตรประชาชน ของท่านถูกต้องครับ หากมีข้อผิดพลาดจะต้องแจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง

 

          2. ลงลายมือชื่อเข้ารับการอบรมทั้งช่วงเช้า และช่วงบ่าย จุดนี้สำคัญมากเพราะ หากท่านลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วนอาจทำให้ท่านได้รับจำนวนชั่วโมงในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องไม่ครบตามที่หน่วยงานจัดอบรมแจ้งไว้ โดยกฎเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะให้นับเท่าที่ท่านได้มีการเข้าจริง

 

          3. ภายหลังจากการอบรม ท่านสามารถแจ้งการอบรมได้ทันทีครับ แต่เนื่องจากกระบวนการในการดำเนินการ หน่วยงานจัดอบรม จะต้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ทำบัญชีกรอกข้อมูลลงในระบบพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการลงลายมือชื่อของท่านไปที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ แต่หากท่านผู้ทำบัญชีประสงค์ที่จะแจ้ง สถานะการแจ้งจะขึ้นเป็น "รอหน่วยงานยื่นรายชื่อ" ซึ่งจะไม่กระทบต่อการแจ้งการนับชั่วโมงแต่อย่างใด โดยหากตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วไม่พบปัญหาสถานะการจะเปลี่ยนเป็น "อนุมัติ" ปัญหาที่ว่านั้นในจุดนี้ก็จะพบปัญหา คือผู้ทำบัญชีท่านใด หากขาดการต่ออายุสมาชิกกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่านจะไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ หรือในกรณีที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีท่านก็ไม่สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ทำบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและครบถ้วนนะครับ

 

          4. เมื่อรายละเอียดการอบรมของท่านผู้ทำบัญชีได้ถูกกรอกครบถ้วนแล้วท่านจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของท่านต่อไป 

 

          5.คำแนะนำสำหรับการแจ้งการอบรม ในกระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานจัดอบรม และกระบวนการตรวจสอบของสภาวิชาชีพบัญชีฯ อาจต้องใช้เวลาราว 15-20 วันทำการ ระบบจึงจะปรากฏสถานะว่า "อนุมัติ" ซึ่งก็อาจส่งผลให้การแจ้งการนับชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเกิดความล่าช้า แต่อย่างที่กล่าวไปหากท่านจะแจ้งทันทีก็สามารถดำเนินการได้ แต่หลังจากที่แจ้งแล้วแนะนำว่าควรไปตรวจสอบสถานะอีกครั้งว่าได้รับ "อนุมัติ" แล้วหรือไม่

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

          สามารถแจ้งได้ที่ www.fap.or.th เมนูบริการออนไลน์ เท่านั้น ส่วนวิธีการในการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ทำบัญชี

 

 

"ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของท่านต่อการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพนะครับ"

 

          คุณสามารถหาหลักสูตรเพื่ออบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ที่เว็บไซต์ บริษัท ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จำกัด สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถดูตารางสัมนาเก็บชั่วโมงของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ได้ที่นี่