ด่วน!! Trend ใหม่ "การนำส่งงบการเงิน"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

          เป็นที่ทราบกันดีกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งหวังพัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-filing ซึ่งในรูปแบบเดิมจะมีช่องทางในการนำส่งคือ นำส่งด้วยตนเอง และการนำส่งทางไปรษณีย์ แต่เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้เวลานาน ทำให้การนำข้อมูลไปประมลผล วิเคราะห์ และให้บริการกับประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหาร ซึ่งแนวโน้มทิศทางของการนำส่งงบการเงินจะเป็นดังนี้

 

3 ช่องทางการนำส่งงบการเงิน ปี 2558-2559

          1. นำส่งด้วยตัวเอง (ยกเลิกปี 2560)

          2. นำส่งทางไปรษณ๊ย์ (ยกเลิกปี 2560)

          3. นำส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing (บังคับใช้ปี 2560)

 

          " อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคต นักบัญชีที่ต้องทำการส่งงบการเงิน ควรจะต้องศึกษาถึงวิธีการในการนำส่งในรูปแบบนี้กันแล้วละครับ ซึ่งขณะนี้มีการเปิดอบรมการนำส่งผ่านระบบ e-filing ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่านสามารถตรวจสอบตารางการอบรมได้ที่ www.dbd.go.th ครับ"

 

ที่มา : www.dst.co.th