สิทธิพิเศษปี 2558 กับการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

           ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจากวิชาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

 

           จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 5/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) ขึ้น โดยมุ่งประเด็นเพื่อยกระดับความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชี โดย (๗) ได้มีการระบุว่า “การศึกษา และเรียนรู้จนสามารถนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” และ เพิ่มเติมข้อความในข้อ ๑๓ ของประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 70/2557 โดยระบุว่า “การศึกษาเรียนรู้จนสามารถนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามข้อ ๓(๗) ให้นับจำนวนชั่วโมงการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ ๑ ชั่วโมง ต่อนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงิน”

 

           จากที่กล่าวมานั่นก็ทำให้เห็นว่า สภาวิชาชีพบัญชี ได้เห็นถึงความสำคัญ และได้ส่งเสริมให้ผู้ทำบัญชีได้เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานนำส่งงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากท่านใดยังไม่ทราบว่าวิธีการดำเนินการ หรือแนวปฏิบัติในการนำส่งงบการเงินด้วยวิธีการนี้ต้องทำอย่างไร สามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ครับ

 

           ไฟล์อ้างอิง :: ประกาศสภาวิชาชีพ ที่ ๕/๒๕๕๘ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่๒)