ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เป็นที่ทราบกันดีกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งหวังพัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินด้วยระบบ e-filing ซึ่งในรูปแบบเดิมจะมีช่องทางในการนำส่งคือ นำส่งด้วยตนเอง และการนำส่งทางไปรษณีย์ แต่เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินที่ใช้เวลานาน ทำให้การนำข้อมูลไปประมลผล วิเคราะห์ และให้บริการกับประชาชนล่าช้า ไม่ทันต่อการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการบริหาร ซึ่งแนวโน้มทิศทางของการนำส่งงบการเงินจะเป็นดังนี้

Shop Women's Boots

กรมสรรพากรแจ้งให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดใน วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2557 ตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ ยื่นแบบฯ ได้ถึงวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ส่วนผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th ยื่นได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558

sneakers

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องจากวิชาชีพ โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทำบัญชีได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ

Nike Air Max

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการคำนวณกำไรสุทธิต้องใช้เกณฑ์สิทธิ ซึ่งการคำนวณรายได้และรายจ่ายโดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังไม่ได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ดังนั้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องนำรายได้มาหักรายจ่ายเพื่อคำนวณหากำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคลจะประกอบไปด้วย

Jordan ULTRA.FLY

กาลเวลาช่างหมุนเวียนไปรวดเร็วเสียจริง จนบางท่านลืมไปเลยว่านับ ๆ ดูอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ก็จะเข้าสู่การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน อย่างเป็นทางการแล้ว บางท่านอาจจะยังงงอยู่ว่า เปิดอาเซียนแล้วยังไง? จะเกี่ยวอะไรกับการทำงานของเรา? จำเป็นต้องเดือดร้อนด้วยหรือ? เอาล่ะครับหลายคำถามที่ค้างคาใจ ผมอาจจะตอบถึงข้อดีข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้  แต่วันนี้ผมเองได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ตรง ที่สามารถตอบคำถามมากมายเหล่าได้เป็นอย่างดี มาบอกเล่าเก้าสิบกันว่า ทิศทางอนาคตจะเป็นอย่างไร? และนักบัญชีไทยต้องทำอย่างไรจึงจะแข่งขันได้ในตลาดอาเซียน

Nike Schuhe

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (สาขาทางการบัญชี) เข้ารับการทดสอบเป็น “ผู้สอบบัญชีภาษีอากร” สมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2558

Adidas Yeezy

สืบเนื่องจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีนั้น เปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เป็น 12 ชั่วโมง ต่อปี และย้ายการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีไปยังสภาวิชาชีพบัญชี 

Puma Rihanna Creeper

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน) นายธเนศ เกษมศานติ์ สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด กรณีจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดข้อความจริงในสาระสำคัญรวมทั้งกล่าวโทษนายธเนศต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

Air Max 95 Stussy

ทุกปีหลังสิ้นสุดรอบบัญชี นิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 500,000 ราย ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง

Nike React Element 55

ปุจฉา บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินที่เช่า มีอายุตามสัญญาเช่า 15 ปี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาแล้ว หากไม่มีการต่อสัญญาเช่าออกไปอีก หรือสัญญาเช่าได้สิ้นสุดด้วยเหตุใดก็ดี บริษัทฯ ผู้เช่ายินยอมให้บรรดาอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือต่อเติมที่ผู้เช่าได้ทำการปลูก สร้างลงบนที่ดินที่เช่าทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที บริษัทฯ ขอทราบว่า การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินส่วนที่เป็นอาคาร และทรัพย์สินอื่นที่เป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ใช่อาคาร อย่างไร 

Adidas

“มิงกาลาบา” ทักทายกันแบบพม่าซะหน่อย หลายคนอาจจะงง และมีคำถามในใจ อย่าเพิ่งแปลกใจ วันนี้ผมมีสาระดี ๆ มาฝาก ก่อนอื่นเราลองย้อนมาทบทวนถามตัวเองกันซักนิดดีไหมครับว่านักบัญชีอย่างเรา เคยพูดคุยกันถึง AEC หรือเปล่า ผมเชื่อว่าหลายคนอาจมีคำตอบในใจว่า

Vêtements et équipement Lifestyle pour Femme

AEC เป็นเรื่องที่จะไม่เรียนรู้ไม่ได้แล้ว แต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนต่างกระจายข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านตื่นตัวกับเหตุการณ์จนบางครั้งหลายท่านเกิดความตระหนก มากกว่าที่จะตระหนัก จึงเป็นเหตุและผลที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมกับทุกสถานการณ์

Saldos - Entrega gratuita

บทความคอลัมน์ “นักบัญชีกับ AEC” ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ AEC ที่เป็นทั้งเนื้อหาในส่วนของความเป็นมาของ AEC และ AEC Blueprint ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น

Heel Shoes Boat Shoes

ตัวอย่าง บริษัท สินทรัพย์ จำกัด ได้ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง โดยมีราคาเงินสด 100,000 บาท หากซื้อโดยการเช่าซื้อผ่อนชำระจะต้องชำระเงินเริ่มแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือให้ผ่อนชำระเป็นงวด งวดละเดือนเป็นเงินเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 งวด การบันทึกบัญชีต้นทุนของทรัพย์สินจะแสดงดังนี้

adidas

รับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ชิงลงมือก่อนได้เปรียบ นักธุรกิจไทย “ยึดหัวหาด” EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ศึกษาผลของ ความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2015 ยังไงก็เกิด แม้จะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแบบสหภาพยุโรป และยังมีปัญหาขัดแย้งไทย-กัมพูชา

Air Force 1 Low Flyknit

เมื่อทิศทางถูกกำหนด เป้าหมาย จึงไม่ได้มีไว้แค่...พุ่งชน???? “สะบายดี” เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบทความ AEC บทความแรกที่ผ่านมา. . .นั่นเป็นเพียงบทความที่ปูพื้นฐานให้กับทุกท่านได้เข้าใจที่มาที่ไปอย่างละเอียดเท่านั้น (บางท่านอ่านบทความผมแอบแซวว่านึกว่าอ่านนิยาย ฮ่า...ฮ่า!!!) 

Zoom Kobe 1 Protro

เมื่อนักบัญชีต้องบริหารสินค้าคงเหลือ ควรปฏิบัติอย่างไร? สวัสดีครับ สมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน ต้องกล่าวว่า “สวัสดีปีใหม่ (ไทย)” ด้วยนะครับ สำหรับหลายท่านคงวางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว เอาเป็นว่าถ้าท่านสมาชิกจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใด ไม่ว่าจะใกล้จะไกล ขอให้มีแต่ความสุข ปลอดภัยกันทุกท่านเลยนะครับ

Air Jordan

กระบวนการจัดทำบัญชี – ข้อมูลการบัญชี สะท้อนภาพกลยุทธ์ได้จริงหรือไม่? สวัสดีครับ สมาชิกวารสาร CPD & Account ทุกท่าน เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางด้วยนะครับ จะออกเดินทางไปพบปะสังสรรค์กับใครก็เผื่อเวลาเดินทางกันนิดนึงนะครับ ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากผู้เขียนนะครับ

Nike Sneakers