ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

“ลูกหนี้” หากไม่ได้มีการบันทึกตัดรายการลูกหนี้ หรือบันทึกรายการผิดเกี่ยวกับลูกหนี้จะทำอย่างไร

คำถาม วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี กับรายการ “ลูกหนี้การค้า”

รายการเงินฝากธนาคาร ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. รายการเงินสด ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

วิธีการตัดจำหน่ายสินค้าสูญหาย, ตรวจนับพบสินค้าขาด/เกินจาก Stock

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. การทำลายสินค้า ปัญหา และผลกระทบทางบัญชีในทางปฏิบัติ

วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กรณีที่มียอดแสดงมูลค่าตามบัญชี 1 บาท หรือสินทรัพย์นั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน

วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ จุดเด่น และจุดด้อยของวิธีการที่ควรเลือกให้เหมาะกับธุรกิจ

วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี >>การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

"ชูชัย" หนุนให้ผู้สมัคร ส.ส.เปิดเผยภาษีเงินได้ "ประมนต์" บอกร่างฯ มีส่วนดี ชี้มีศาลทุจริต ทำคดีเร็วขึ้น ขณะที่ "บิ๊กกุ้ย" ยอมรับการบังคับใช้ ก.ม. ป.ป.ช.ล่าช้า เพราะขาดคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้าน "บดินทร์" ชมเปาะ รธน.ต้านโกง-ปราบคอร์รัปชัน ป้องเหลือบนักการเมือง

สวัสดีคร้าบบบ พบกันอีกครั้งกับ @TAXBugnoms ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักที่คนไม่มีคู่ต้องรู้สึกเหงาอีกแล้วสินะ แหม่.. วันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับ นี่ก็ผ่านปีใหม่มาตั้งหนึ่งเดือนแล้ว ว่าแต่ลืมเป้าหมายในปีใหม่กันไปแล้วหรือยังเอ่ยยย (ล้อเล่นนะครับ แหะๆ)

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากการที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เล่มที่ 133 ตอนที่ 13ก ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)

สวัสดีท่านสมาชิกแฟนเพจ และผู้ที่สนใจด้านการจัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชีทุกท่าน หลายท่านอาจหลงลืมวิธีการในการปิดบัญชีสมัยที่เรียนไปบ้างแล้ว เพราะต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามามีบทบาทมากในการปฏิบัติงาน ทำให้เราอาจหลงลืมว่าข้อมูลต่าง ๆ 

ประกาศกรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558 ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความอยู่รอดของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ดีคือ การมีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลบัญชีจึงเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ได้ผ่านกระบวนการของการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะรายการเพื่อการสะท้อนภาพของการดำเนินงานของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดต้องได้

หลายท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (IAASB)