ให้คำปรึกษา ออกแบบการทำงานบัญชีการเงินโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

     เป็นบริการที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่พนักงานบัญชีของท่าน เพื่อสร้างเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของเอกสาร อันเป็นประโยชน์ต่อวิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อนำไปสู่การบัญชีตามหลักการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง  โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  • ศึกษาลักษณะธุรกิจ สัมภาษณ์ สอบถาม พนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบเอกสารบัญชีการเงิน
  • ศึกษา ตรวจสอบ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ถูกจัดเตรียม ปัจจุบัน
  • ประเมิน สรุปผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบเอกสารบัญชีการเงิน ที่ควรปรับปรุง
  • ให้การอบรมแก่พนักงานบัญชี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
  • ให้คำปรึกษา ต่อเนื่องแก่พนักงานบัญชี ตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน 

 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี


แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527