ออกแบบโครงสร้าง และจัดทำ Job Description หน่วยงานบัญชีการเงิน

     เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้บริหาร ได้รับทราบว่างบการเงิน ที่ได้ถูกจัดทำโดยฝ่าย/แผนกบัญชี มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือหรือไม่ หรือในกรณีที่ต้องการอยากจะพัฒนาปรับปรุง การจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป

โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้

  • ศึกษาลักษณะธุรกิจ วิเคราะห์ระบบการปฏิบัติงานบัญชีและการเงิน
  • สอบถาม ตรวจสอบกระบวนการจัดทำบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แนวทางตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และแนวทางการปฏิบัติภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
  • ประเมิน สรุปผล ให้คำปรึกษา พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน

 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี


แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527