รับทำบัญชี

โปรพิเศษสำหรับ SMEs และ Startup

บริการจัดทำบัญชีและภาษี .... ลดทันทีเหลือ 5,000 บาท จากราคาปกติ 7,000 บาท/ เดือน ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ส.ค.นี้เท่านั้น

หากคุณคือ

 • บริษัทกลุ่ม SMEs หรือ Startup ที่จดทะเบียนใหม่
 • ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • รายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท/ปี
 • มีรายการทางบัญชีไม่เกิน 30 รายการ/ เดือน

อยากลดความยุ่งยากเรื่องบัญชีและภาษี.. ให้มืออาชีพมาดูแลให้แทน

สนใจติดต่อคุณกัญทิมา โทร 0 2596 0500 ต่อ 327 , 06 1418 1112

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รับจัดทำบัญชี นิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม บุคคลธรรมดา

     บริษัทฯ เป็นผู้บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านส่งมอบให้ โดยการบันทึกรายการบัญชีจะปฏิบัติเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนี้                                  

 ขอบเขตการให้บริการจัดทำบัญชี

 • บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐาน – รายการค้า ประจำเดือน 
 • จัดทำสมุดบัญชีขาย
 • จัดทำสมุดบัญชีซื้อ
 • จัดทำสมุดบัญชีรับเงิน
 • จัดทำสมุดบัญชีจ่ายเงิน
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป
 • จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน
 • จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ , รายละเอียดเจ้าหนี้  เป็นต้น
 • จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ

 ขอบเขตการให้บริการด้านภาษี

 • ภาษีหักณที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด. 1,2,3,53,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2ก,ภ.ง.ด.3ก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ภ.พ.30, ภ.พ. 36
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภ.ง.ด.50,51,52,54,55 
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.ธ.40
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภ.ง.ด. 90,91,93,94,95
 • อากรแสตมป์ 
 • แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ต่อสำนักงานประกันสังคม 

 

ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี


แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ โทรด่วน 02-596-0527