บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จัดทำยื่นแบบภาษีทุกประเภท จัดทำบัญชี In House บริการจัดทำเงินเดือน และให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

บริการจัดทำเงินเดือน

ให้บริการจัดทำบัญชีเงินเดือน ผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำและนำส่งกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน...

 

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม

จัดทำเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

เป็นผู้ให้บริการจัดทำเงินเดือนเเละบุคคลธุรการที่

 • มีระบบการทำงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของ INTERNAL AUDIT & EXTERNAL AUDIT
 • มีแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
 • มีระบบไอทีที่มีความปลอดภัยสูงและสามารถสนับสนุน ความต้องการของลูกค้าได้
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี กฎหมายแรงงาน, กฎหมายประกันสังคม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีระบบรักษาความลับและการเข้าถึงข้อมูล
 • มีความถูกต้อง, รวดเร็ว, แม่นยำ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานราชการ
 • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัทในธุรกิจพลังงาน, ธนาคาร, สายการบิน และบริษัทต่างชาติ

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ลดต้นทุน
 • แบ่งเบาภาระหน้าที่บุคคลและบัญชี
 • ลดต้นทุนทั้งด้าน Hardware และ Software และแบบฟอร์มต่างๆ
 • การเก็บรักษาฐานข้อมูลและการรักษาความลับ
 • ได้รับคำแนะนำปรึกษาด้านภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญ

บริการจัดทำเงินเดือน

 • จัดทำข้อมูลเงินเดือน
 • จัดทำรายงานเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • จัดทำรายงานต่างๆ
  • ภาษี
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรายงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริการงานบุคคลและธุรการ

 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างต่อกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • แจ้งเข้า – ออก พนักงานต่อกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรายงานผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายต่างๆ


ปรึกษาเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ : (02) 596-0500 ต่อ 327

อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี