บริการจัดทำบัญชี บริการจัดทำเงินเดือน

Accounting News

ประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่สรุปและเป็นวาระนำเช้าที่ประชุมหลายเรื่อง แต่เรื่องที่สำคัญและเป็นที่สนใจประเด็นหนึ่งคือการนับชั่วโมงของผู้สอบบัญชี

ผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ

การเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ ที่เป็นที่ยอมรับ ยอมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของบริษัทของคุณ มาดูว่าประโยชน์ของการเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

“สินค้าคงเหลือ” ในบัญชีแสดงรายการไว้สูงกว่าความเป็นจริงหรือกรณีสินค้าขาดจากรายงาน จะปฏิบัติอย่างไร

“ลูกหนี้การค้า” ในบัญชีแสดงรายการไว้ต่ำกว่าข้อเท็จจริง จะปรับปรุงรายการอย่างไร

“ลูกหนี้” หากไม่ได้มีการบันทึกตัดรายการลูกหนี้ หรือบันทึกรายการผิดเกี่ยวกับลูกหนี้จะทำอย่างไร

คำถาม วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี กับรายการ “ลูกหนี้การค้า”

รายการเงินฝากธนาคาร ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. รายการเงินสด ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

วิธีการตัดจำหน่ายสินค้าสูญหาย, ตรวจนับพบสินค้าขาด/เกินจาก Stock

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. การทำลายสินค้า ปัญหา และผลกระทบทางบัญชีในทางปฏิบัติ

วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กรณีที่มียอดแสดงมูลค่าตามบัญชี 1 บาท หรือสินทรัพย์นั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน

วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ จุดเด่น และจุดด้อยของวิธีการที่ควรเลือกให้เหมาะกับธุรกิจ

วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี >>การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

"ชูชัย" หนุนให้ผู้สมัคร ส.ส.เปิดเผยภาษีเงินได้ "ประมนต์" บอกร่างฯ มีส่วนดี ชี้มีศาลทุจริต ทำคดีเร็วขึ้น ขณะที่ "บิ๊กกุ้ย" ยอมรับการบังคับใช้ ก.ม. ป.ป.ช.ล่าช้า เพราะขาดคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้าน "บดินทร์" ชมเปาะ รธน.ต้านโกง-ปราบคอร์รัปชัน ป้องเหลือบนักการเมือง